POLITYKA PRYWATNOŚCI

rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI COMPLEX PACK SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Complex Pack Service Sp. z o.o.  zwanym dalej ADO

2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres korespondencyjny
 • Adres email
 • Numer telefonu

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem   możliwości świadczenia usługi lub realizacji zamówienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobą trzecim

6. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotą przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO

 

Powierzenie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia między ADO a podmiotem przetwarzającym zwanym dalej Procesorem.
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania informacji jakim procesorom zostały powierzone dane.
Konta z IODO: iodo@complexpack.pl

7. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

9. Po zakończeniu świadczenia usługi ADO będzie przechowywał i przetwarzał dane wyłącznie dla celów realizacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji usług,
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych na których przetwarzanie nie została wyrażona zgoda,
 • żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania danych wobec którego został zgłoszony sprzeciw,
 • żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania danych przez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane na cele ADO, za wyjątkiem przetwarzania wynikającego z nadżednych regulacji prawnych, lub w sytuacji kiedy dane przetwarzane są w celu ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kiedy przetwarzane są one  niezgodnie z celem,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na potrzeby działań marketingowych (profilowania),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody w trakcie trwania świadczenia usług może skutkować brakiem możliwości dalszego świadczenia usług z przyczyn niezależnych od ADO,
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub aktualizacji,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

12. Wycofanie lub ograniczenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usługi lub realizacji zamówień.

13. Wycofanie lub ograniczenie zgody nie wyłącza obowiązku ADO do przechowywania danych na cele realizacji działań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

14. W celu ochrony Państwa Danych Osobowych ADO ustanawia Inspektora Ochrony Danych Osobowy zwanego dalej IODO

15. Aktualizacji Informacji o Administratorze Danych Osobowych ADO będzie dokonywał za pośrednictwem strony internetowej www.complexpack.pl/rodo

16. Wszelkich informacji dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych udziela IODO.

Formularz kontaktowy

Aby się z nami skontaktować możesz skorzystać z poniższego formularza. Odpowiemy na każde pytanie.